top of page

Privacy verklaring 

Persoonsgegevens die verwerkt worden.

Christina Antonides verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt :

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Christina Antonides verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt ze om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt ze om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom uw gegevens nodig zijn.

Christina Antonides verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U een zo goed mogelijk advies en behandeling te kunnen geven.
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden.

Christina Antonides zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Zij hanteert de wettelijk bepaalde bewaartermijn.

Delen met anderen.

Christina Antonides deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van haar gegevens verwerken, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Christina Antonides blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar christinantonides@hotmail.com. Christina Antonides zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging.

Christina Antonides neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via christinantonides@hotmail.com

Contactgegevens:

Christina Antonides

Centrumlaan 3

6869 VE Heveadorp

Tel: 026-3392353

Email: christinantonides@hotmail.com

Inschrijving Kamer van Koophandel: 09182269 

Informatie verstrekking Wkggz voor cliënten.


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners voldoen aan de eisen die in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfuncionaris.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfuctionaris.


Geschilleninstantie.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)


Bovendien staat u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, u te wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 3 april 2018 ben ik bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om een bindind advies uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.


Contact.

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.


bottom of page